VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Rainbow-vet s.r.o.
se sídlem Volutová 2520/10, 158 00, Praha 13 Stodůlky
identifikační číslo: 19310684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197458?

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek (obchodu) prodávajícího.
Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Rainbow-vet s.r.o., IČO 19310684, se sídlem Volutová 2520/10, 158 00, Praha 13 Stodůlky
, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 197458, zabývající se poskytováním vzdělávacích služeb (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který odeslal objednávku a se kterým byla uzavřena kupní smlouva. Kupující může zakoupený produkt zakoupit ve prospěch třetí osoby; o tom je však povinen informovat prodávajícího v objednávce. Kupující může rovněž zakoupit dárkový poukaz (pokud se jedná o kurz) dle čl. V. těchto obchodních podmínek.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
Na zákazníka podnikatele se nepoužijí ustanovení platných právních předpisů a/nebo těchto obchodních podmínek chránící spotřebitele.
Účastníkem kurzu – pokud se jedná o koupi kurzu, se podle těchto obchodních podmínek myslí osoba, která se bude kurzu poskytovaného prodávajícím osobně účastnit.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího:
Email: info@veterinardoma.cz (na vaše dotazy odpovíme v pracovní dny během 48 hodin)
Telefon: +420601541510 (Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 9:00 do 17:00 nebo obratem odpovíme jakmile to bude možné.)

1.3 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.veterinardoma.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že kupující kupuje produkt ve prospěch třetí osoby, je kupující povinen o těchto obchodních podmínkách informovat tuto třetí osobu a zajistit jejich dodržování.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o volných produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) fakturačních údajích kupujícího (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt a případně společnost (firma podnikatele), IČO, DIČ a adresa společnosti nebo podnikatele),
  b) jméno obdarovaného v případě, že je kupován dárkový poukaz,
  c) objednávaném druhu produktu,
  d) způsobu úhrady kupní ceny produktu (kupující obdrží po objednávce produktu fakturu pro provedení platby bankovním převodem, fakturu zasíláme elektronicky emailem).

2.4 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 48 hodin v pracovní dny po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných produktů, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek a následně zaslaná faktura, která je kupujícím bezprostředně zaplacena.

2.7 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. do doby, než došlo potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

 1. a) emailem na adresu   info@veterinardoma.cz
  b) telefonicky na tel. čísle uvedeném výše

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po potvrzení objednávky, postupuje se dle bodu VII.

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNA KOUPĚ PRODUKTU.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti a dohodne s ním další postup.

2.10 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

III. NABÍZENÉ PRODUKTY

3.1 Prodávající zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně produkty uvedené na webové stránce.

3.2 Kurzy se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na adrese uvedené v objednávkovém formuláři daného kurzu, místa a času – detailní informace naleznete v kupní smlouvě.

3.3 Není-li v nabídce prodávajícího stanoveno jinak, kurzy se konají od 9:00 hod. do 17:00 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor v souladu s nabídkou prodávajícího.

3.4 Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejpozději 15 minut před zahájením kurzu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za účast na kurzu či cenu prodkutu ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou prodávajícího.

4.2 Cena za účast na kurzu či koupě produktu se hradí v jedné splátce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nebo pokud tak nestanoví tyto obchodní podmínky. Výše částky ceny v celé výši za daný produkt je splatná na základě faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu společně s potvrzením objednávky. Prodávající potvrdí přijetí platby na elektronickou adresu kupujícího. Nebude-li tato částka uhrazena dle pokynu uvedeného na faktuře, smlouva se od počátku ruší.

4.3 Není-li cena za účast na kurzu uhrazena prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

4.4 Faktura za kurz či produkt může být vystavena i na třetí osobu, a to dle požadavků kupujícího. Kupující je však povinen tuto skutečnost uvést ve své objednávce a zajistit řádnou a včasnou úhradu vystavené faktury.

V. DÁRKOVÝ POUKAZ

5.1 Kupující může zakoupit dárkový poukaz, který bude vystaven na jméno konkrétní třetí osoby. V takovém případě je kupující povinen uhradit cenu produktu v plné výši, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.

5.2 Dárkový poukaz je platný 12 měsíců ode dne jeho vydání.

5.3 Ve vlastním zájmu každého kupujícího nebo obdarovaného je přistoupit k dárkovému poukazu zodpovědně, ohlídat si platnost svého dárkového poukazu a využít ho.

5.4 Během aktivní lhůty platnosti poukazu je vypsáno přehledně dostatečné množství termínů na několik měsíců dopředu.

5.5 Obdarovaný je povinen kontaktovat prodávajícího a objednat si konkrétní termín kurzu.

5.6 V případě, že se obdarovaný včas (minimálně 7 dní předem) neomluví nebo nenastoupí a nezúčastní se objednaného termínu konání kurzu, poukaz v daný den propadá.

5.7 Pokud vyprší doba platnosti poukazu, pozbývá poukaz bez dalšího svou platnost. Na případné reklamace z neznalosti obchodních podmínek nemůže a nebude brán zřetel.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor určených ke konání kurzu.

6.2 V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora. Účastník bere na vědomí, že není možné kurz přerušovat v případě, kdy se účastník vzdálí z prostor konání kurzu.

6.3 Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora.

6.4 Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví lektora a ostatních účastníků kurzu.

6.5 Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

6.6 Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6.7 Účastník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn pořizovat z jednotlivých kurzů fotografie a/nebo audiovizuální záznam, které může následně použít pro svoji propagaci na webových stránkách prodávajícího a/nebo na své stránce na serveru www.facebook.com či www.instagram.com.

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNA KURZU

7.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

 1. a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není obsazen kurz minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami;
  b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
  c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve školících prostorách, přerušení dodávky elektřiny nebo vody do školících prostor apod.).

7.2 V případě, že prodávající zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a/nebo účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl kupující a/nebo účastník co nejdříve informován.

7.3 V případě zrušení konání kurzu je prodávající povinen nabídnout kupujícímu nebo účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky prodávajícího, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se prodávající ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit kupujícímu dosud uhrazenou cenu kurzu.

7.4 V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se účastník toto neprodleně emailem oznámit prodávajícímu. Účastník je zároveň v případě, že svoji účast na kurzu odvolá ve lhůtě kratší než 10 dnů přede dnem konání kurzu, nebo se na kurz nedostaví, povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek v plné výši kurzovného za daný kurz. Kupující tímto souhlasí s tím, aby uhrazená částka byla prodávajícím jednostranně započtena vůči povinnosti hradit shora uvedený storno poplatek. V případě, že se účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě delší než 10 dnů přede dnem konáním kurzu, bude kupujícímu uhrazená částka vrácena ve výši daného kurzu na účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

7.5 V případě, že to provozní situace prodávajícímu umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit; tuto změnu je však možné provést maximálně jednou.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora o uložení vnesených věcí do místa pořádání kurzu, jejichž hodnota přesahuje částku 2.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá prodávající za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2946 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.

8.2 Kupující odpovídá za škodu způsobenou provozovateli a/nebo ostatním účastníkům.

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 3.5.2023